تاریخ انتشار : یکشنبه‚ ٢٣ آبان ١٣٩٥
دفاتر از خرید تضمین نامه تلفن همراه خودداری نمایند.    
... قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان
١١ مشاهده
نویسنده :
ادامه مطلب
تاریخ انتشار : یکشنبه‚ ٢٣ آبان ١٣٩٥
دفاتر ازخرید تضمین نامه تلفن همراه خودداری نمایند.       ... قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان
٣ مشاهده
نویسنده :
ادامه مطلب
تاریخ انتشار : چهارشنبه‚ ١٩ آبان ١٣٩٥
دفاتری که 3ماه یا کمتر به  پایان اعتبار پروانه اشان باقی مانده است جهت تمدید پروانه اقدام نمایند .     ... قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان
١١ مشاهده
نویسنده :
ادامه مطلب
تاریخ انتشار : یکشنبه‚ ١٦ آبان ١٣٩٥
کلیه دفاتر پیشخوان دراسرع وقت نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایند و به انجمن صنفی ارسال نمایند..